Flowers & Mirror

photo taken on Star Island, NH

Previous Next