"White Ibis"

taken on Sanibel Island, FL

Previous Next

White Ibis - Threskiornithidae Eudocimus albus

This photo is the third of three composites, pieced together from two photos.